An, Nguyễn, & Lê Viết Dư Khương. " Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 6.3 (1990): n. pag. Web. 29 May. 2023