An, Nguyễn, AND Khương, Lê. " Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 6 Number 3 (15 June 1990)