Ái, T. (1990). Biến đổi các trường thế trong miền tần số. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 6(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4367