Ái, T. 1990 Jun 15. Biến đổi các trường thế trong miền tần số. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:3