Ái, Tôn. " Biến đổi các trường thế trong miền tần số." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 6.3 (1990): n. pag. Web. 30 Nov. 2023