Ái, Tôn. " Biến đổi các trường thế trong miền tần số" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 6 Number 3 (15 June 1990)