HẢI, Dương Hùng; VINH, Nguyễn Đức. Thí nghiệm một số phương pháp xác suất thống kê để phát hiện tín hiệu trên phông nhiễu. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 6, n. 3, june 1990. ISSN 2588-1140. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4368>. Date accessed: 05 dec. 2023.