Hải, D., & Vinh, N. (1990). Thí nghiệm một số phương pháp xác suất thống kê để phát hiện tín hiệu trên phông nhiễu. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 6(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4368