Hải, D., & Vinh, N. 1990 Jun 15. Thí nghiệm một số phương pháp xác suất thống kê để phát hiện tín hiệu trên phông nhiễu. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:3