Hải, Dương, & Nguyễn Đức Vinh. " Thí nghiệm một số phương pháp xác suất thống kê để phát hiện tín hiệu trên phông nhiễu." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 6.3 (1990): n. pag. Web. 5 Dec. 2023