Hải, Dương, AND Vinh, Nguyễn. " Thí nghiệm một số phương pháp xác suất thống kê để phát hiện tín hiệu trên phông nhiễu" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 6 Number 3 (15 June 1990)