Mùi, N. 1990 Sep 15. Thăm dò ảnh hưởng của dịch chiết bèo hoa dâu lên sự nẩy mầm của hạt và sự ra rễ của cành giâm. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:4