Nguyen Trung, T., Hùng, N., Hương, L., Đài, ., & Sâm, L. (2017). Bổ sung loài Gừng lá sáng bóng (Zingiber nitens M. F. Newman) (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt Nam. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 33(2). doi:10.25073/2588-1140/vnunst.4502