Phi Bang, C. 2017 Jun 28. Phân tích in Silico họ gen Glutamate dehydrogenase ở cây đậu tương (Glycine max L.). VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 33:2