Phi Bang, CAO. " Phân tích in Silico họ gen Glutamate dehydrogenase ở cây đậu tương (Glycine max L.)." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 33.2 (2017): n. pag. Web. 17 Jul. 2018