Return to Article Details Ảnh hưởng của nhiệt độ ủ mẫu lên tính chất siêu dẫn trong các hợp chấtBi2Sr2CaCu2Ox Download Download PDF