Return to Article Details Tiêu chuẩn Volterra của nghịch đảo phải đối với toán tử sai phân có trọng Download Download PDF