Return to Article Details Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với Axit Lactic bằng phườn pháp đo phổ hấp phụ Electron và xác định các hằng số bền phức bằng phương pháp Bierrum Download Download PDF