Return to Article Details Supremum của tổng bội các biến ngẫu nhiên độc lập với các hằng số chuẩn hóa dạng.... Download Download PDF