Phạm Gia, C. (2017). Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies, 33(1). doi:10.25073/2588-1116/vnupam.4045