Phạm Gia, C. 2017 Mar 15. Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. [Online] 33:1