Phạm Gia, Cường. " Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội." VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], 33.1 (2017): n. pag. Web. 13 Apr. 2024