Phạm Gia, Cường. " Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 33 Number 1 (15 March 2017)