Khánh, N. 2016 Dec 15. Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. [Online] 32:3