Khánh, Nguyễn. " Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề." VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], 32.3 (2016): n. pag. Web. 30 Sep. 2023