Khánh, Nguyễn. " Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 32 Number 3 (15 December 2016)