Quyết, P., & Thành, P. 2016 Dec 15. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. [Online] 32:3