Quyết, Phạm, & Phạm Quốc Thành. " Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay." VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], 32.3 (2016): n. pag. Web. 27 Mar. 2023