Quyết, Phạm, AND Thành, Phạm. " Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 32 Number 3 (15 December 2016)