Luân, Trịnh. " Chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 32 Number 4 (15 December 2016)