Trần Văn, H. (2017). Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở. VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies, 33(4). doi:10.25073/2588-1116/vnupam.4111