Trần Văn, H. 2017 Oct 25. Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. [Online] 33:4