Trần Văn, Hải. " Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở." VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], 33.4 (2017): n. pag. Web. 29 Mar. 2023