Trần Văn, Hải. " Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 33 Number 4 (25 October 2017)