Hoàng, Y. (2017). Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies, 33(3). doi:10.25073/2588-1116/vnupam.4122