Hoàng, Y. 2017 Sep 25. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. [Online] 33:3