Hoàng, Yến. " Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa" VNU Journal of Science: Policy and Management Studies [Online], Volume 33 Number 3 (25 September 2017)