Nguyễn, H. (2015). Tư tưởng triết học giáo dục của Plato. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 31(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/219