Nguyễn, H. 2015 Jun 15. Tư tưởng triết học giáo dục của Plato. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 31:2