Nguyễn, Huyền. " Tư tưởng triết học giáo dục của Plato." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 31.2 (2015): n. pag. Web. 13 Apr. 2024