Nguyễn, A. 2015 Jun 15. Tri thức dân gian về ẩm thực của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 31:2