Nguyễn, Anh. " Tri thức dân gian về ẩm thực của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 31.2 (2015): n. pag. Web. 2 Dec. 2022