Nguyễn, Anh. " Tri thức dân gian về ẩm thực của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 31 Number 2 (15 June 2015)