CHI, Đặng Thị Vân. Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 15, n. 5, dec. 1999. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3704>. Date accessed: 13 apr. 2024.