Chi, . (1999). Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 15(5). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3704