Chi, Đặng. " Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 15.5 (1999): n. pag. Web. 13 Apr. 2024