Chi, Đặng. " Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX" VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], Volume 15 Number 5 (15 December 1999)