HƯƠNG, Nguyễn Việt. Tìm hiểu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Việt qua tục ngữ. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 15, n. 5, dec. 1999. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3707>. Date accessed: 28 mar. 2023.