Hương, N. (1999). Tìm hiểu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Việt qua tục ngữ. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 15(5). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/3707