Hương, N. 1999 Dec 15. Tìm hiểu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Việt qua tục ngữ. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 15:5